Twee leden raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor Librijn twee leden raad van toezicht met aandachtsgebieden HR en Onderwijsinnovatie
De organisatie
Librijn is een stichting voor openbaar primair onderwijs met 15 scholen in Delft en Rijswijk. De basisscholen worden bezocht door ruim 3.500 leerlingen en er zijn circa 400 medewerkers werkzaam. Bij Librijn leren kinderen ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze anderen kunnen helpen. Met een open blik staat Librijn midden in de wereld en wil zij ieder kind een kansrijke toekomst bieden. De openbare identiteit verbindt en versterkt. Het geeft richting en betekenis aan wat Librijn wil betekenen voor elkaar en voor de omgeving.
Onder leiding van de bestuurder heeft de organisatie zich ontwikkeld op professioneel gebied. De medewerkers, bestuurder en raad van toezicht hebben veel bereikt in het toewerken naar een professionele en transparante cultuur.
De raad van toezicht
Als uitgangspunt werken bestuur en toezicht zodanig samen, dat ze elkaar versterken in ieders rol en verantwoordelijkheid, met wederzijds vertrouwen als belangrijkste uitgangspunt. De raad van toezicht beoordeelt het beleid van het bestuur op basis van bepaalde ijkpunten. Met deze ijkpunten verhelderen toezicht en bestuur vooraf samen hun wederzijdse verwachtingen en deze worden daarom gezamenlijk ontwikkeld. Van kandidaten wordt verwacht dat ze bereid zijn om toezicht te houden volgens het Policy Governance model. De huidige leden van de RvT zijn geschoold in de principes van het Policy Governance model. Voor de toekomstige leden wordt hierin voorzien na hun toetreden tot de RvT.
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden die op een betrokken en transparante manier met elkaar en met de bestuurder samenwerken. De sfeer is positief, open en ‘down to earth’ waarbij de kritische dialoog niet uit de weg wordt gegaan. De leden van de raad van toezicht vullen elkaar aan op de verschillende expertisegebieden. De leden zijn collectief verantwoordelijk voor het beleid en elk lid wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
Profiel
De raad van toezicht opereert vanuit een collegiale, integrale verantwoordelijkheid. Er wordt gestreefd naar een ruime spreiding van maatschappelijke achtergronden en deskundigheden. We zijn op zoek naar geschikte kandidaten die de kernwaarden van Librijn onderschrijven. Toezichthouders die voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van deze rol en professioneel actief en maatschappelijk geëngageerd zijn. De raad streeft naar een samenstelling die de culturele diversiteit, passend bij de leerlingenpopulatie van de organisatie, representeert.
Algemeen profiel leden RvT
* Strategisch inzicht en helikopterview.
* Overstijgend en integraal denkvermogen, sparringpartner en gesprekspartner van niveau.
* Reflectief vermogen op eigen rol en positie.
* Kritisch-analytisch oordeelsvermogen vanuit een positieve grondhouding. Bereid tot kritische dialoog.
* Beschikken over “open mind en open vizier”. Communiceren op open en directe wijze.
* Samenwerkingsgericht.
* Voorstander van openbaar onderwijs.
* Onderschrijven van Policy Governance en de onderliggende principes.
* Bereidheid tot scholing.
Het lid raad van toezicht met HR profiel
* Academisch denk- en werkniveau.
* Relevante, brede kennis en management ervaring in HR functies op strategisch niveau binnen een grotere, complexe organisatie.
* Actuele kennis van governance, wet- en regelgeving.
* Kandidaten hebben bij voorkeur toezichtervaring.
Het lid raad van toezicht met een (onderwijs-)innovatie profiel
* Academisch denk- en werkniveau.
* Relevante ervaring op strategisch niveau binnen een kennisintensieve, complexe organisatie.
* Kennis van bijv. onderzoek, digitalisering, AI, onderwijskwaliteit.
* Ondernemend, durf, actiegericht.
* Kandidaten die nog geen toezichtervaring hebben, worden ook uitgenodigd te reageren.
Wat biedt Librijn?
Librijn volgt ten aanzien van de honorering van leden van de raad van toezicht de richtlijnen van de VTOI-NVTK.
Informatie
Wil u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u op de vacaturesite van Leeuwendaal (https:///?vakgebied=toezicht-bestuur) kunt downloaden.
BRON: JOBPORTAAL
Vacatures die Experteer via een geselecteerde partner gevonden heeft.
Via de bedrijfswebsite solliciteren

De Experteer salarisbenchmark toont de door Experteer geschatte martkwaarde voor de betreffende positie. Het gaat hier expliciet niet om een door de recruiter aangegeven salaris, maar om een schatting die uitsluitend op martkgegevens gebaseerd is.

Voor de door Experteer geschatte benchmark zijn zowel interne gegevens geanalyseerd, als ook een verscheidenheid aan externe informatie. De Experteer salarisbenchmark kan tot 15% boven of onder het daadwerkelijke salaris liggen. In uitzonderlijke gevallen zijn ook grotere afwijkingen mogelijk.

De Recruiter Benchmark geeft een indicatie van het te verwachten inkomen. Het daadwerkelijke salaris wordt bepaald door factoren als relevante werkervaring en expertise van de persoon in kwestie.