Privacyverklaring van Experteer GmbH

Wij verwelkomen u bij uw bezoek aan onze website en waarderen uw interesse in ons bedrijf. Wij gaan serieus om met de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens, met name de EU-verordening algemene gegevensbescherming (AVG) en de landspecifieke implementatiewetgeving die op ons van toepassing is. Met behulp van deze privacyverklaring informeren wij u uitvoerig over de verwerking van uw persoonsgegevens door Experteer GmbH en de rechten waarop u aanspraak kunt maken.

Persoonlijke gegevens zijn daarbij die informatie, die het mogelijk maakt om een natuurlijke persoon te identificeren. Daartoe behoort in het bijzonder naam, geboortedatum, adres, uw C.V., telefoonnummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres.

Er is sprake van anonieme gegevens als er geen persoonlijke verwijzing naar de gebruiker kan worden gemaakt.

Doeleinden en juridische grondslagen voor gegevensverwerking

Experteer is uw persoonlijke carrièreservice die u toegang en transparantie geeft tot de hoogwaardige arbeidsmarkt. Onze service is ontworpen om u permanent te helpen uw positie en kansen op de arbeidsmarkt vast te stellen en om u te helpen uw carrière in de hand te nemen. Hiervoor vertrouwt u ons uw persoonlijke gegevens met betrekking tot uw carrière toe, die wij voor deze doeleinden zorgvuldig opslaan volgens uw instellingen en deze zo nodig voor u doorgeven. Met "Privacy by Design" in de zichtbaarheidsinstellingen van uw loopbaanprofiel geeft Experteer u de mogelijkheid om eenvoudig en gedifferentieerd te bepalen welke gegevens u zichtbaar wilt maken voor Recruiters die wij hebben beoordeeld en in het bijzonder biedt dit u de mogelijkheid om dit verschillend voor headhunters of interne bedrijfsrecruiters in te stellen.

U kunt daarvoor bij ons uw loopbaanprofiel met uw individuele mijlpalen, loopbaandoelen en diverse bijlagen invoeren. Dit profiel dient enerzijds om een betere match te krijgen met vacante posities en anderzijds stelt u dit profiel op een eenvoudige, discrete en veilige manier ter beschikking van headhunters en recruiters in bedrijven. Over relevante vacante posities wordt u via de opgeslagen zoekopdrachten of de Experteer Karriere Newsletter geïnformeerd.

Experteer is geen door advertenties gefinancierd bedrijfsmodel en is niet gebaseerd op de marketing van de "gebruiker als een product". Ons product is de online carrière-service die wij aanbieden voor professionals en leidinggevenden. Daarbij staat de kandidaat als klant in het centrum van ons bedrijfsmodel. U schenkt ons daarbij uw vertrouwen en u geeft daarbij wezenlijke persoonlijke gegevens over uw loopbaanontwikkeling en uw doelstellingen. Wij verbinden ons ertoe om uw gegevens vertrouwelijk en in uw belang te behandelen en om u op de best mogelijke manier in uw carrière te ondersteunen. Dit is precies waar ons bedrijfsmodel op voortbouwt, in tegenstelling tot gratis portals.

Als u van mening bent dat wij niet voldoen aan de voorwaarden van deze verklaring of de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, kunt u contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: gegevensbescherming@experteer.nl.

Bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt voldaan aan de bepalingen van de EU-AVG en alle andere van toepassing zijnde wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming. Rechtsgrondslagen voor de gegevensverwerking komen in het bijzonder voort uit artikel 6 EU-AVG.

Wij gebruiken uw gegevens om zaken te doen, contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen, de contractuele relatie te onderhouden, producten en diensten aan te bieden alsook om klantenrelaties te versterken, waaronder ook marketing en direct marketing kunnen vallen.

Gegevens die zijn ingevoerd met betrekking tot uw loopbaanprofiel en uw carrièredoelen worden direct doorgegeven aan headhunters, recruiters of indirect via aanbieders van wervingssoftware en aanbieders van databases van sollicitanten. Deze ingevoerde gegevens zijn de kerndoelstelling en de toegevoegde waarde van de Experteer-service en zullen altijd worden doorgegeven op basis van uw persoonlijke instellingen. Deze gegevens worden door u ingevoerd, in het bijzonder in uw loopbaanprofiel, uw carrièredoelstelling bij sollicitaties, evenals eventuele bijlagen en uw gebruikersaccount.

Bovendien worden uw ingevoerde gegevens gebruikt voor de contractrelatie met Experteer.

Voor een betere productervaring worden ook gebruiksgerelateerde gegevens verzameld. Dit dient in het bijzonder voor een betere match met relevante posities en headhunter-mandaten, evenals communicatie met klanten op de website of via e-mails. De frequentie van de communicatie met e-mails kunt u bovendien in uw accountinstellingen aanpassen.

Uw toestemming vormt ook een toestemmingsregeling inzake wettelijke gegevensbescherming. Hierbij informeren wij u over de doeleinden van gegevensverwerking en uw herroepingsrecht. Als de toestemming ook betrekking heeft op de verwerking van speciale categorieën van persoonsgegevens, zullen wij u uitdrukkelijk in de toestemming, op de hoogte brengen.

Verwerking van speciale categorieën van persoonsgegevens in de zin van Artikel 9, lid 1 EU-AGV wordt alleen toegepast wanneer dit op grond van wettelijke regelingen vereist is en er geen reden is om aan te nemen dat uw gerechtvaardigde belang boven de uitsluiting van verwerking prevaleert.

Verantwoordelijke instantie en functionaris voor gegevensbescherming

Adres
Experteer GmbH, Lenbachplatz 3, D-80333 München

Contactinformatie
info@experteer.nl, Tel +49 89 / 5527938 - 100
Fax: +49 89 / 5527938 - 110
Verantwoordelijke: Dr. Christian Göttsch

Contact voor privacyaangelegenheden
gegevensbescherming@experteer.nl

Uw rechten als betrokkene

Als eerste willen wij u hier informeren over uw rechten als betrokkene. Deze rechten zijn vastgelegd in de artikelen 15 - 22 EU-AVG. Dit omvat:

 • Het recht op informatie (Art. 15 EU-AVG),
 • Het rechtop verwijdering (Art. 17 EU-AVG),
 • Het recht op correctie (Art. 16 EU-AVG),
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (Art. 20 EU-AGV),
 • Het recht op beperking van de gegevensverwerking (Art. 18 EU-AVG),
 • Het recht bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking (Art. 21 EU-AVG).

Om deze rechten te doen gelden, kunt u zich wenden tot: gegevensbescherming@experteer.nl. Dit geldt ook als u vragen heeft over de gegevensverwerking in ons bedrijf. Bovendien heeft u ook het recht om een beroep te doen op een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

Rechten om bezwaar te maken

Houd rekening met het volgende in verband met het recht op bezwaar:

Als we uw persoonsgegevens verwerken voor direct mail, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking zonder opgave van redenen. Dat geldt ook voor een profilering, voor zover dit verband houdt met de direct mail.

Als u bezwaar heeft tegen de verwerking voor doeleinden van direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken. Dit is op elk moment door middel van e-mail naar gegevensbescherming@experteer.nl mogelijk. Dit bezwaar is zonder kosten en kan niet gebonden aan een vorm plaatsvinden.

In het geval dat wij uw gegevens verwerken om legitieme belangen te beschermen, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen dergelijke verwerking om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

We zullen uw persoonlijke gegevens dan niet langer verwerken, tenzij we overtuigende, legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking bedoeld is om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen

Overdracht aan derden

We zullen uw gegevens alleen doorgeven aan derden in het kader van de wettelijke bepalingen of met de juiste toestemming. Verder worden ze niet doorgegeven aan derden tenzij we daartoe verplicht zijn vanwege dwingende wettelijke voorschriften (openbaarmaking aan externe instanties zoals toezichthoudende autoriteiten of rechtshandhavingsinstanties).

Ontvangers van gegevens / Categorieën van ontvangers

Binnen ons bedrijf zorgen we ervoor dat alleen die personen de gegevens ontvangen die ze nodig hebben om hun contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen.

In veel gevallen ondersteunen service-providers onze gespecialiseerde afdelingen bij het uitvoeren van hun taken. Met alle service-providers werd een contract inzake wettelijke gegevensbescherming afgesloten.

 • Betaalsystemen
  • Adyen B.V.
  • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie
 • Newsletter / Advertentiedoeleinden bestaande klanten
  • Emarsys eMarketing Systems GmbH
  • Marketo EMEA Ltd.
 • Contact / Klantenservice
  • Freshworks Inc.
 • Meting / Optimalisatie van reclame
  • Google Inc.
  • Criteo SA
  • Microsoft Corporation
  • LinkedIn Corporation
  • Doubleclick
  • Facebook
  • Twitter Inc.
 • Monitoring / Webtracking
  • Google Inc.
  • Sentry (Functional Software Inc.)
  • New Relic Inc.
  • Hotjar Limited
 • CV service
  • Textkernel
  • Talent Inc (TopCV)

Overdracht naar een derde land / Intentie tot overdracht naar een derde land

Een overdracht van gegevens naar derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) vindt alleen plaats voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de verplichting, als dit wettelijk vereist is, of als u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen.

Wij dragen uw persoonsgegevens over aan een serviceprovider buiten de Europese Economische Ruimte: in het bijzonder de USA.
Naleving van het niveau van gegevensbescherming wordt daarbij gegarandeerd door de EU standaard contractclausules.

Opslagtermijn van de gegevens

Wij bewaren uw gegevens zolang die voor het betreffende verwerkingsdoel nodig zijn. Houd er rekening mee dat talrijke opslagtermijnen vereisen dat gegevens langer nodig zijn (moeten zijn). Dit betreft in het bijzonder commerciële of fiscale bewaarplichten (bijvoorbeeld handelswetboek, BKR, enz.). Voor zover er geen verdere bewaarplichten bestaan, worden de gegevens na het bereiken van het doel routinematig gewist.

Daar komt bij dat wij gegevens kunnen bewaren als u ons daartoe uw toestemming hebt gegeven, of als er juridische geschillen ontstaan en wij bewijs gebruiken binnen de wettelijke verjaringstermijn, die maximaal dertig jaar kan zijn; de reguliere verjaringstermijn is drie jaar.

Veilige overdracht van uw gegevens

Om de bij ons opgeslagen gegevens zo goed mogelijk tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door niet-gemachtigde personen te beschermen, passen wij geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe. De veiligheidsniveaus worden in samenwerking met veiligheidsexperts voortdurend getoetst en aan nieuwe veiligheidsnormen aangepast.

De gegevensuitwisseling van en naar onze website vindt steeds versleuteld plaats. Als overdrachtsprotocol bieden wij voor onze website HTTPS aan, steeds met behulp van de actuele versleutelprotocollen.

Verplichting om de gegevens te verstrekken

Diverse persoonlijke gegevens zijn nodig voor het motiveren, uitvoeren en beëindigen van de verplichting en het nakomen van de bijbehorende contractuele en wettelijke verplichtingen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de verschillende functies die deze ter beschikking stelt.

Details daarover hebben wij in het bovengenoemde punt voor u samengevat. In bepaalde gevallen moeten gegevens op basis van wettelijke bepalingen worden verzameld en ter beschikking gesteld worden. Houd er rekening mee dat de verwerking van uw aanvraag of de uitvoering van de hieraan ten grondslag liggende verplichtingen zonder het ter beschikking stellen van deze gegevens niet mogelijk is.

Categorieën, bronnen en herkomst van de gegevens

Welke gegevens wij verwerken wordt bepaald door de betreffende context: Dit hangt ervan af of u bijv. profielinformatie invoert, een contactaanvraag van een headhunter beantwoordt, op een baan solliciteert, een betaald premium-lidmaatschap afsluit of een aanvraag in via ons contactformulier invult.

Houd er rekening mee dat we informatie over speciale verwerkingssituaties eventueel ook op een geschikte plaats apart ter beschikking kunnen stellen, bijvoorbeeld bij het uploaden van sollicitatiedocumenten of bij een contactaanvraag.

Bij een bezoek op onze website verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

 • Informatie over de website van waaruit u ons bezoekt.
 • Gebruikte webbrowser en gebruikt besturingssysteem
 • Het door uw internet serviceprovider toegewezen IP-adres
 • Opgevraagde bestanden, overgedragen hoeveelheid gegevens downloads/export van bestanden
 • Informatie over de websites die u bij ons oproept, incl. datum en tijdstip
 • Om redenen van technische beveiliging (in het bijzonder om pogingen om onze webserver aan te vallen af te wenden) worden deze gegevens opgeslagen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit. F EU-AVG opgeslagen. Na ten hoogste 30 dagen worden deze gegevens gewist, zodat er geen verwijzing naar de gebruiker wordt gemaakt.

In het kader van een contactaanvraag bij onze klantenservice verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam, voornaam
 • Contactgegevens

In het kader van het bestelproces verwerken wij de volgende gegevens:

 • Aanhef
 • Naam, voornaam
 • Geboortedatum
 • Factuuradres
 • E-mailadres

In het kader van het beantwoorden van een contactaanvraag van een recruiter of een headhunter, verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

 • Aanhef
 • Naam, voornaam
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • eventueel de Experteer-profielgegevens
 • persoonlijk antwoord

Bij online sollicitaties verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam, voornaam
 • Adres
 • Contactgegevens
 • Experteer-profielgegevens
 • Evt. bijlagen zoals CV, diploma's en brief

Bij Newletters verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam, voornaam
 • E-mailadres
 • Aanhef
 • Analysegegevens van de beoordeling van Newsletters en website

Houd er rekening mee dat wij in het kader van het invullen van uw Experteer-profiel of wanneer u via onze website op een baan solliciteert evt. geüploade CV's voor beoordeling naar de Firma Textkernel (Nieuwendammerkade 28A17, Amsterdam, Noord-Holland 1022 AB, Nederland) overdragen. Daar wordt uw document geparseerd en als XML-bestand naar ons teruggestuurd. De volgende informatie wordt daarbij verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Stad
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Profielbeeld
 • Aanhef
 • Geboortedatum
 • CV
 • Titel
 • Academische titel
 • Opleidingen
 • Werkervaring
 • Gesproken talen
 • Vaardigheden

Alle gegevens worden daarbij versleuteld overgedragen. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Textkernel kunt u vinden op https://www.textkernel.com/nl/privacy-statement/.

Contactformulier / Contact opnemen per e-mail (Art. 6 lid 1 lit. a, b EU-AVG)

Op onze website staat een contactformulier dat voor elektronisch contact opnemen gebruikt kan worden. Als u via het contactformulier naar ons schrijft, verwerken wij uw, als onderdeel van het contactformulier ingevoerde gegevens, voor het opnemen van contact en het beantwoorden van uw vragen en wensen.

Daarbij respecteren we het principe van gegevens-minimalisatie en beperking van gegevens doordat u alleen informatie moet verstrekken die we absoluut nodig hebben om contact met u op te nemen. Dat zijn uw e-mailadres alsook het berichtenveld zelf. Bovendien wordt uw IP-adres verwerkt vanwege technische noodzaak en juridische beveiliging.

Voor het geval u zich per e-mail aan ons wendt, zullen wij de in de e-mail vermelde persoonsgegevens alleen voor het doeleinde van verwerking van uw aanvraag verwerken.

Wij gebruiken op onze websites en voor klantenservice per e-mail de tool „Freshdesk“, een aanbod van Freshworks Inc., 2950 S. Delaware Street, Suite 201, San Mateo, CA 94403, USA, die ons bij de verwerking van klantenaanvragen ondersteunt, om u de best mogelijke support te garanderen. Freshworks beheert in opdracht van ons uw support-aanvraag en contactinformatie wanneer u ons een e-mail naar klantenservice stuurt.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Freshworks kunt u vinden op https://www.freshworks.com/privacy/.

Registratie / Klantenaccount (Art. 6 lid 1 lit. a, b EU-AVG)

Op onze internetsite bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich te registreren onder vermelding van persoonsgegevens. Het voordeel is dat u in het bijzonder uw profielgegevens permanent kunnen plaatsen, zodat u door headhunters en recruiters kunnen worden gevonden en zij contact met u kunnen opnemen. Bovendien kunt u, wanneer u solliciteert op vacatures, eenvoudig uw profielgegevens delen en zo het sollicitatieproces aanzienlijk versnellen.

De registratie is daarom ofwel noodzakelijk om een contract met u te sluiten of mogelijk nodig om precontractuele maatregelen nemen.

Om de diensten die wij aanbieden, zoals onze CV check, die bedoeld is om u te helpen uw kansen op een succesvol sollicitatiegesprek te vergroten, worden wij ondersteund door verschillende dienstverleners. Met elk van deze dienstverleners wordt een passende overeenkomst gesloten, zodat de bescherming van uw persoonlijke gegevens gegarandeerd is.

Hier wordt het principe van gegevensminimalisatie en gegevensbeperking in acht genomen, omdat alleen de gegevens die nodig zijn voor de registratie aangegeven moeten worden. Deze zijn bijv. het e-mailadres alsook het wachtwoord inclusief de herhaling van het wachtwoord.

Voor het afsluiten van een premium-lidmaatschap moet ook informatie over het factuuradres (aanhef, voornaam, achternaam, adres) worden verstrekt.

Bij registratie op onze internetsite worden bovendien het IP-adres van de gebruiker, de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen (technische achtergrondgegevens). Door de knop "Registreer nu" te activeren, geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens.

Houd rekening met: Het door uw ingevoerde wachtwoord wordt bij ons versleuteld opgeslagen. Medewerkers van ons bedrijf kunnen dit wachtwoord niet lezen. Zij kunnen u daarom niet helpen als u uw wachtwoord vergeten bent.

Gebruik in dit geval de functie "Wachtwoord vergeten" waarna u een link voor het opnieuw invoeren van uw wachtwoord per e-mail gestuurd wordt. Geen enkele medewerker heeft het recht om uw wachtwoord telefonisch of schriftelijk te vragen. Noem nooit uw wachtwoord als u dergelijke verzoeken ontvangt.

Na het voltooien van het registratieproces worden uw gegevens bij ons gedeponeerd voor het gebruik van het beschermde klantengebied. Zodra u zich aanmeldt op onze website met uw e-mailadres als gebruikersnaam en wachtwoord, zullen deze gegevens beschikbaar worden gemaakt voor de acties die u op onze website uitvoert (bijvoorbeeld voor het afsluiten van een premium lidmaatschap op onze website). Uitgevoerde bestellingen kunnen in het venster "Mijn account" gevolgd worden. Wijzigingen in het rekeningadres kunt u hier invoeren.

Geregistreerde personen hebben de mogelijkheid wijzigingen / correcties in de rekeninggegevens in het venster „Mijn account“ zelf in te voeren. Wijzigingen / correcties voert ook graag onze klantenservice in, wanneer u contact met hen opneemt. Natuurlijk kunt u de registratie of uw klantenaccount ook weer opheffen of verwijderen. Deze beschrijving hiervoor vindt u eveneens in het venster "Mijn account".

Experteer Premium-lidmaatschap (Art. 6 lid 1 lit. b EU-AVG)

Wij verwerken de door uw in het kader van het afsluiten van een Experteer Premium-lidmaatschap vermelde gegevens enkel voor het uitvoeren of de afwikkeling van de contractuele relatie tenzij u niet akkoord gaat met verder gebruik.

Het principe van gegevensminimalisatie en gegevensbeperking wordt in acht genomen doordat u ons alleen de informatie verstrekt die we absoluut nodig hebben om het contract uit te voeren of onze contractuele verplichtingen na te komen (d.w.z. uw naam, adres, e-mailadres alsook de voor de betalingsmethode vereiste betalingsgegevens) of voor het verzamelen hiervan waartoe wij wettelijk verplicht zijn.

Bovendien wordt uw IP-adres verwerkt vanwege technische noodzaak en juridische beveiliging. Zonder deze gegevens zullen wij het afsluiten van het contract helaas moeten afwijzen, omdat we ze dan niet kunnen invoeren of een bestaand contract evt. moeten beëindigen. Natuurlijk kunt u zelf ook meer gegevens invoeren wanneer u dat wilt.

Betaalsystemen (Art. 6 lid 1 lit. a, b EU-AVG)

Op onze website kunt u met creditkaart, per Paypal of per automatische incasso (SEPA-automatische incasso) betalen. Hiervoor worden de betreffende gegevens relevant voor de betaling verzameld om uw bestelling alsook de betalingsafhandeling te kunnen uitvoeren. Bovendien wordt uw IP-adres verwerkt vanwege technische noodzaak en juridische beveiliging.

Het principe van gegevensminimalisatie en gegevensbeperking wordt in acht genomen doordat u ons alleen de gegevens moet verstrekken die we nodig hebben om de uitvoering en de betalingsafhandeling van het contract uit te voeren of omdat wij tot verzamelen wettelijk verplicht zijn.

Zonder deze gegevens zullen wij het afsluiten van het contract helaas moeten afwijzen, omdat we ze dan niet kunnen invoeren.

De afhandeling van de betalingen geschiedt door onze partner Adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam. Om fraude te voorkomen en op te sporen, sturen wij uw IP-adres naar Adyen BV. Uw IP-adres wordt daarbij door Adyen BV opgeslagen. Alle gegevens worden versleuteld overgedragen.

Wij wijzen u erop dat Adyen B.V. uw persoonsgegevens aan verdere voor de afhandeling van de transactie noodzakelijke locaties, in het bijzonder aan de betrokken kredietinstellingen, banken, creditcardinstellingen doorgeeft. Daar vindt eveneens de verwerking van uw persoonsgegevens voor de afhandeling van de betaling plaats.

Toelichting bij betaling per creditkaart: Zoals gebruikelijk bij betalingen per creditkaart wordt de informatie van de creditkaart gecontroleerd.

Toelichting bij PayPal: PayPal is een bedrijf van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Wanneer de betreffende persoon tijdens het bestelproces in onze online-shop als betalingsmogelijkheid "PayPal" kiest, dan worden automatisch gegevens van de betreffende persoon naar PayPal doorgestuurd.

Met de selectie van deze betalingsoptie stemt de betreffende persoon in met de voor de betalingsafhandeling vereiste overdracht van persoonsgegevens. Bij de naar PayPal overgedragen persoonsgegeven gaat het gewoonlijk om voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, nummer mobiele telefoon of andere gegevens die voor de betalingsafwikkeling nodig zijn.

Ook zijn voor de afhandeling van de koopovereenkomst die persoonsgegevens nodig die verband houden met de betreffende bestelling. Details over de gegevensbescherming bij PayPal kunt gevonden worden op: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-prev (voor de stand van het recht vanaf 25.5.2018).

Toelichting bij het proces van automatische incasso: Zoals gebruikelijk bij automatische incasso worden uw accountgegevens verzameld om het betreffende bedrag van uw account af te boeken.

Newsletter / Reclamedoeleinden Bestaande klanten / (Art. 6 Lid 1 lit. f EU-AGV)

Wij hebben belang bij het onderhouden van klantenrelaties en om u te voorzien van informatie en aanbiedingen over onze producten / diensten. Daarom verwerken wij uw gegevens om uw geschikte informatie en aanbiedingen per e-mail te sturen.

Op onze website kunt u zich ook op de gratis Newsletter abonneren. Het bij de aanmelding ingevoerde e-mailadres alsook uw naam worden gebruikt voor het versturen van de gepersonaliseerde Newsletter.

Hierbij wordt het principe van gegevensminimalisatie en gegevensbeperking in acht genomen omdat als verplicht veld alleen het e-mailadres (Naam bij gepersonaliseerde Newsletter) gemarkeerd is. Vanwege technische noodzaak alsook wettelijke bescherming wordt bij bestelling van de Newsletter ook uw IP-adres verwerkt.

U kunt natuurlijk het abonnement te allen tijde via de in de Newsletter vermelde afmeldmogelijkheden beëindigen en zo uw toestemming herroepen. Verder bestaat de mogelijkheid dat u zich op elk moment direct via onze internetsite kunt afmelden voor het versturen van de Newsletter.

De technische afhandeling van het versturen van de Newsletter gebeurt ofwel via Emarsys eMarketing Systems GmbH, Märzstrasse 1, A-1150 Wien of via Marketo EMEA Ltd., Cairn House, South County Business Park, Leopardstown Road, Dublin 18. Voor dit doel worden alle benodigde gegevens uit uw profiel naar Emarsys of Markto doorgestuurd. Rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 lid 1 1 lit. f EU-AVG. Het principe van gegevensminimalisatie en gegevensbeperking wordt in acht genomen doordat we alleen die gegevens doorgeven die absoluut nodig zijn voor de uitvoering van het versturen van de Newsletter. Alle gegevens worden versleuteld overgedragen. De gegevens die nodig zijn voor de ontvangst van de Newsletter worden niet aan derden doorgegeven.

Voor de beoordeling van Newsletter-campagnes bevatten Newsletters zogenaamde webbugs. Daarvoor wordt in de HTML geformateerde e-mail minigrafiek ingebed, waardoor wij kunnen herkennen welke e-mail u wanneer geopend heeft. Bovendien kunnen we vaststellen op welke in de e-mail opgenomen links u geklikt heeft.

Het afmelden van de Newsletter is te allen alle tijde mogelijk en kan via een daarvoor verschafte link in de Newsletter plaatsvinden.

Meer informatie over de toegepaste technologie vindt u in de gegevenbeschermingsrichtlijnen van Emarsys eMarketing Systems GmbH op https://www.emarsys.com/en-uk/privacy-policy/ of van Marketo EMEA Ltd. op https://documents.marketo.com/legal/privacy/.

Als u dit niet wenst, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke informatie voor direct marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met direct marketing. Als u bezwaar maakt, zullen we stoppen met het verwerken van uw gegevens voor dit doel.

Het bezwaar kan zonder opgave van redenen zonder kosten en vormvrij ingediend worden en het liefst direct online in uw accountinstellingen, of per e-mail naar gegevensbescherming@experteer.nl gedaan worden.

Locatie van gegevensopslag / hosting

Om onze website beschikbaar te maken gebruiken wij de diensten van infrastructuuraanbieders PlusServer GmbH (Hohenzollernring 72, 50672 Keulen), Amazon Webservices, Inc (410 Terry Drive Ave North, WA 98109-5210 Seattle, VS) en DigitalOcean (101 6th Ave New York, NY 10013, USA). Persoonlijke gegevens worden uitsluitend in de EU opgeslagen op locaties in Keulen en Frankfurt.

Geautomatiseerde individuele beslissingen

Voor de verbetering van zoek- en adviesresultaten kunnen wij informatie uit uw gebruikersgedrag op ons platform opslaan, zodat voor u de juiste vacatures worden gevonden. In dit kader bewaren we welke vacatures u hebt bekeken, op welke vacatures u heeft gesolliciteerd en met welke headhunters of recruiters u contact heeft opgenomen. Deze informatie wordt echter in anonieme vorm bewaard, zodat er geen directe persoonlijke verwijzing naar u uit deze gegevens alleen kan worden gehaald. Rechtsgrondslag is daarbij Art. 6 lid 1 f AVG. Ons legitieme belang is dat wij met de opslag van deze gegevens willen waarborgen dat wij u continu verbeterde zoek- en adviesresultaten kunnen sturen.

Cookies (Art. 6 lid 1 lit. f EU-AVG / Art. 6 lid 1 lit a EU-AVG bij toestemming)

Onze internetsites maken op meerdere plaatsen gebruik van cookies. Deze dienen ertoe ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat geplaatst en opgeslagen worden.

Door middel van deze cookies is voor ons een analyse mogelijk van hoe gebruikers onze websites gebruiken. Zo kunnen we de inhoud van de website op geschikte wijze aan de behoefte van de bezoeker vormgeven. Bovendien hebben we door de cookies de mogelijkheid de effectiviteit van een bepaalde advertentie te meten en de plaatsing ervan bijvoorbeeld afhankelijk van de thematische interesse van de gebruikers te laten werken. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, sub f.

Wij gebruiken de volgende cookies:

Eigen cookies:
Dit type cookies wordt rechtstreeks door ons beheerd. Deze blijven afhankelijk van het doel - zelfs na het einde van de sessie - (zogenaamde Persistent Cookies, bijv.: Implementatie van Opt-Out) permanent opgeslagen of verwijderd wanneer de browser wordt beëindigd (zogenaamde Session Cookies, die slechts één browsersessie geldig zijn).

Cookies van derden:
Dit type cookies wordt beheerd door derden. Derden zijn met name providers die voor ons banneradvertenties op andere websites plaatsen. Deze gebruiken cookies om bijv. de informatie over te brengen dat een bepaalde advertentiebanner u tot een aankoop geleid heeft (bijv. Conversion-Tracking). Hier worden zogenaamde tijdelijke/permanente cookies gebruikt, die zichzelf na de gespecifeerde tijd (meestal 6 maanden) automatisch verwijderen. Deze tijdelijke of permanente cookies worden op uw apparaat opgeslagen en verwijderen zichzelf na de opgegeven tijd. De cookies van onze partnerbedrijven ontvangen ook alleen pseudonieme, meestal zelfs anonieme gegevens. Ze stellen onze partners in staat om bij te houden welke producten u heeft bekeken, of u iets heeft gekocht, naar welke producten u zocht, enz. Daarbij verzamelen sommige van onze adverteerders ook informatie over de pagina's die u heeft bezocht, of voor welke producten u zich bijvoorbeeld geïnteresseerd heeft. Op deze manier is het mogelijk om individuele advertenties weer te geven. Deze pseudonieme gegevens worden nooit samengevoegd met uw persoonlijke gegevens.

Houd rekening met: Als u de plaatsing van cookies deactiveert, dan is onze internetsite onbruikbaar.

Meting / Optimalisatie van reclame

Criteo: Op onze website gebruiken we de service van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk, om bezoekers van onze website gericht te kunnen benaderen met gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties op basis van hun surfgedrag. Criteo SA verzamelt en bewaart voor dit doel informatie over het surfgedrag van de bezoekers van onze website in anonieme vorm. Daarvoor past Criteo geanonimiseerde browser-cookies toe, die nooit persoonsgegevens zoals naam of adres registreren. Identificatie van de gebruiker van de website wordt zo onmogelijk gemaakt. Alleen de ID's in de door de bezoeker gebruikte browsers (desktop, tablet of smartphone) worden vergeleken. Verder gebruik of overdracht van gegevens vindt niet plaats. Het opslaan van cookies kunt u door de geschikte instelling in uw browser verhinderen. U kunt het gebruik van Criteo-cookies ook permanent deactiveren door de volgende link te volgen en de cookie-instelling daar op de juiste manier te veranderen: https://www.criteo.com/privacy/. Weitere Informationen zur eingesetzten Technologie erfahren Sie in den Datenschutzrichtlinien der Criteo SA unter: https://www.criteo.com/privacy/.

Google Adwords: we gebruiken bovendien de „Google AdWords Conversion-Tracking“- functie van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). Google AdWords gebruikt „Cookies“, wanneer u op een Google-advertentie geklikt heeft.

Zolang de cookie geldig is, kunnen Google en wij als eigenaar van de website zien dat u op een advertentie hebt geklikt en een specifieke doelsite hebt bereikt (bijvoorbeeld registratie, zoeken naar een baan). Deze cookies kunnen niet worden bijgehouden op meerdere websites door verschillende AdWords-deelnemers. De cookie genereert conversiestatistieken in "Google AdWords". In deze statistieken wordt het aantal gebruikers die op één van onze advertenties geklikt hebben, geregistreerd. Bovendien wordt geteld hoeveel gebruikers op een doelsite gekomen zijn die voorzien is van een "conversie-tag". De statistieken bevatten echter geen gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6 lid 1 lit. f EU-AVG en ons legitieme belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van onze website.

Meer informatie daarover, hoe Google conversiegegevens toepast alsook de privacyverklaring van Google vindt u op http://www.google.nl/policies/privacy/ und https://support.google.com/google-ads/answer/93148?ctx=tltp.

Bing Ads: op onze website passen wij ook de technologie van Bing Ads toe (bingads.microsoft.com), die door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft“) ter beschikking wordt gesteld en geëxploiteerd. Daarbij wordt door Microsoft een cookie op uw apparaat geplaatst als u onze website heeft bereikt via een Microsoft Bing-advertentie. Microsoft en wij kunnen op deze manier zien dat iemand op een advertentie heeft geklikt, is doorgestuurd naar onze website en een vooraf gedefinieerde doelsite ("Conversion Site") heeft bereikt. We zien daarbij alleen het totale aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en vervolgens is doorgestuurd naar de conversion site. Microsoft verzamelt, verwerkt en gebruikt via de cookie informatie op basis waarvan met behulp van pseudoniemen gebruikersprofielen worden opgesteld. Deze gebruikersprofielen dienen voor de analyse van het bezoekersgedrag en ze worden allleen voor het weergeven van advertenties gebruikt. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker verwerkt.

Als u niet wilt dat informatie over uw gedrag door Microsoft wordt gebruikt zoals hierboven uitgelegd, kunt u de hiervoor noodzakelijke instelling van een cookie weigeren, bijvoorbeeld via een browser-instelling die de automatische plaatsing van cookies in het algemeen uitschakelt. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegeven alsook de verwerking van deze gegevens door Microsoft verhinderen als u op de volgende link http://choice.microsoft.com/nl-NL/opt-out bezwaar aantekent.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 lid 1, lit. F EU-AVG en onze legitieme belang in de analyse, optimalisatie en commerciële exploitatie van onze website.

Meer informatie over de gegevensbescherming en de gebruikte cookies bij Microsoft en Bing Ads kunt u vinden op de website van Microsoft https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

LinkedIn Remarketing/Retargeting: Op onze website gebruiken we bovendien de analyse- en conversion-tracking-technologie van het sociale net LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Wanneer u onze sites bezoekt, wordt via de remarketing-tags een directe verbinding tussen uw browser en de LinkedIn-server gelegd. LinkeIn bevat verkrijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site bezocht heeft. Daardoor kan LinkedIn het bezoek aan onze sites aan uw gebruikersaccount toewijzen. De zo verkregen informatie kunnen wij voor de weergave van LinkedIn-Ads gebruiken. Wij wijzen erop dat wij als provider van de sites geen kennis van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn verkrijgen. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6 lid 1 lit. f EU-AVG en ons legitieme belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van onze website.

Via de volgende link kunt u uitvinden hoe u op interesse gebaseerde reclame voor LinkedIn kunt weigeren: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=nl.

Doubleclick by Google: Op onze website gebruiken wij ook DoubleClick by Google („DoubleClick“). DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die voor u relevant zijn, de verslagen van campagne-prestaties te verbeteren of om te voorkomen dat u dezelfde advertenties meerdere keren te zien krijgt. Bovendien kan DoubleClick met behulp van cookies conversies registreren die betrekking hebben op advertenties. Dat is bijvoorbeeld het geval als u een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser ons website opzoekt en u zich bij ons registreert. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijke informatie.

Op basis van de gebruikte marketing-tools bouwt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google op. Door de integratie van DoubleClick verkrijgt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft opgeroepen of op een advertentie van ons geklikt heeft. Wanneer u zich bij een service van Google geregistreerd heeft, kan Google het bezoek aan uw account toekennen. Zelfs wanneer u niet bij Google geregistreerd bent of niet ingelogd bent, bestaat de mogelijkheid dat Google u IP-adres verkrijgt en opslaat.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6 lid 1 lit. f EU-AVG en ons legitieme belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van onze website.

Meer informatie over DoubleClick by Google vindt u op https://www.google.nl/doubleclick, alsook over de gegevensbescherming bij Google in het algemeen: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy. Als alternatief kunt u de website van het Network Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org bezoeken.

Facebook Custom Audience: In het kader van op gebruik gebaseerde online advertenties, wordt het product Custom Audiences van Facebook (Facebook Custom Audiences 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304) gebruikt op onze website. In principe wordt een irreversibele en niet-persoonlijke controlesom (hash-waarde) gegenereerd op basis van uw gebruiksgegevens, die voor analyse- en marketingdoeleinden naar Facebook kan worden verzonden. Hiervoor wordt een webbug van Facebook op onze website geplaatst. Hierbij wordt informatie verzameld over uw activiteiten op de website (bijv. surfgedrag, bezochte subpagina's, enz.). Voor de geografische bijsturing van reclame wordt uit IP-adres opgeslagen en gebruikt.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6 lid 1 lit. f EU-AVG en ons legitieme belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van onze website.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens, evenals de privacy-instellingen, kunt u het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/policy.php) raadplegen.

Twitter Advertising: Ten slotte gebruiken we op onze website ook de trackingcode van Twitter (Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS). Daarbij wordt een Twitter-cookie gebruikt. Hierbij wordt informatie verzameld over uw activiteiten op de website (bijv. surfgedrag, bezochte subpagina's, enz.). Voor de geografische bijsturing van reclame wordt uit IP-adres opgeslagen en gebruikt.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6 lid 1 lit. f EU-AVG en ons legitieme belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van onze website.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens, alsook de privacy-instellingen kunt u vinden in de gegevensbeschermingsrichtlijnen van Twitter (https://twitter.com/privacy) entnehmen.

Google Tag Manager: Voor de duidelijkheid wijzen we u erop dat we Google Tag Manager gebruiken. Google Tag Manager verzamelt zelfs geen persoonlijke gegevens. De Tag Manager ontlast ons echter van de integratie en het beheer van onze tags. Tags zijn kleine stukjes code die onder meer kunnen worden gebruikt om verkeer en bezoekersgedrag te meten, de impact van online advertenties en sociale kanalen te volgen, remarketing en doelgroeptargeting in te stellen en websites te testen en te optimaliseren. Wanneer u een deactivering heeft uitgevoerd, wordt deze deactivering door Google Tag Manager in overweging genomen. Voor meer informatie over Google Tag Manager zie: https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/use-policy.html.

Monitoring / Webtracking-proces

Google Analytics: Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Google-Analytics maakt o.a. ook gebruik van de reeds genoemde DoubleClick-cookie, om op basis van eerdere bezoeken advertenties op een gebruiker van onze website af te kunnen stemmen, te optimaliseren en te beheren. De cookie slaat o.a. Informatie over het IP-adres, het browsertype en het besturingssysteem van de aanvragende computer op, evenals de URL van de verwijzende website. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt gewoonlijk naar een server van Google in de USA overgebracht en daar opgeslagen. Als u echter IP-anonymisering op onze website activeert, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen binnen de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het websitegebruik en het internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser geleverde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van de cookies door het geschikt instellen van uw browser-software verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en op u gebruik van onze website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Op onze website gebruiken wij Google Analytics ook inclusief de functies van Universal Analytics. Universal Analytics maakt het mogelijk om de activiteiten op onze sites op verschillende apparaten te analyseren (bijv. bij toegang via laptop / tablet). Dit wordt door de pseudonieme toekenning van een user-ID aan een gebruiker mogelijk gemaakt. Een dergelijke toekenning vindt bijv. plaats wanneer u zich registreert voor een klantenaccount of als u zich aanmeldt op uw klantenaccount. Om deze tracking te verhinderen, kunt u gebruik maken van de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Sentry: We gebruiken Sentry of foutenberichten van ons Online platform te verzamelen. Daarbij worden de gebruiksgegevens (opgeroepen URL, toestand van de website) en technische gegevens (browser-informatie, IL) verzameld en verwerkt. Wij verzamelen deze gegevens op basis van een legitieme interesse in de zin van Art. 6 lid 1 lit. f EU-AVG om ons systeem voortdurende te verbeteren en om veiligheidshiaten te voorkomen.

We hebben met de Functional Software Inc. (Sentry) een contract voor gegevensverwerking afgesloten, waarbij Sentry zich verplicht tot naleving van de EU-normen voor gegevensbescherming. Sentry is ook gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt een aanvullende garantie dat zij voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNDzAAO&status=Active.

Meer informatie vindt u in de Gegevensbeschermingsverklaring van Functional Software Inc. (Sentry) op https://sentry.io/privacy/.

New Relic: We gebruiken de Performance-analyseservices van New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, USA met het doel prestatiegegevens van onze website vast te leggen. Deze worden opgeslagen en geanalyseerd bij ingelogde gebruikers onder registratie van de betreffende gebruikers-ID. Wanneer gegevens dan naar New Relic worden doorgestuurd, gebeurt dit uitsluitend en volledig geanonimiseerd. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 lid 1 lit. f EU-AVG. Meer informatie kunt uw vinden in de Gegevensbeschermingsverklaring van New Relic op https://newrelic.com/termsandconditions/privacy.

Hotjar: Voor de verbetering van de gebruikersvriendelijkheid en de Customer Experience gebruiken wij op onze website de webanalyseservice "Hotjar" van Hotjar Limited. Met behulp van de technologieën van Hotjar Limited wordt bezoekersinformatie verzameld en naar de server van Hotjar Limited doorgestuurd. Die technologie maakt het mogelijk de activiteiten van de gebruiker tijdens het bezoek op onze website te verzamelen, te analyseren en te visualiseren. Zo hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid aan de hand van een "Heatmap" te zien welke onderdelen van onze website het meest worden bezocht en aangeklikt. Hiervoor worden eventueel cookies gebruikt. Aan de hand van de gebruikte pseudonieme gegevens kunnen we geen directe relatie met personen leggen. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 lid 1 lit. f EU-AVG. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het ophalen, de verwerking en het vastleggen van de door hotjar.com geproduceerde gegevens door de handleiding op https://www.hotjar.com/legal/policies/do-not-track/ te volgen. Meer informatie over de gegevensbescherming bij hotjar.com vindt u op https://www.hotjar.com/privacy/.

Social Plugins van sociale netwerken

Facebook: We gebruiken op enkele websites zogenaamde Social Plugins van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Ook de knop Like vormt een dergelijke Social Plugin. Wanneer een dergelijke plugin door onze gebruikers wordt opgeroepen, bouwt de browser van de gebruiker een directe verbinding met de server van Facebook op. Daardoor wordt automatisch de informatie naar de Facebook-server doorgestuurd welke Experteer Internetsites door gebruikers worden bezocht. Voor gebruikers die bij Facebook zijn ingelogd, koppelt Facebook deze informatie automatisch aan hun persoonlijke Facebook-account en slaat deze op. Eventueel wordt ook een cookie op uw computer geïnstalleerd, maar bij het sluiten van de browser wordt deze weer verwijderd. Doel en omvang van de gegevensverzameling en het verdere gebruik van de gegevens door Facebook zijn in de gegevensbeschermingsrichtlijnen van Facebook http://nl-nl.facebook.com/policy.php te finden.

Twitter: Op onze website gebruiken wij de functies van de service Twitter, die wordt aangeboden door de Firma Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Wanneer u op een website met geïntegreerde Twitter-knop terecht komt en deze wordt geüpload, krijgt Twitter uw IP-adres en dat onder dit IP-adres onze website werd bezocht. Om Twitter te kunnen gebruiken, heeft u een account bij Twitter nodig. Wanneer u bij Twitter inlogt in uw profiel en bij Experteer op de Twitter-knop klikt, dan deelt u de inhoud van de site waarop knop geïntegreerd is met andere Twitter-gebruikers. Twitter slaat dan op dat u op deze knop hebt geklikt, samen met informatie over de betreffende site en maakt deze informatie beschikbaar toegankelijk voor andere Twitter-gebruikers. Wanneer u niet wilt dat Twitter de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks koppelt aan uw Twitter-profiel, moet u vóór uw bezoek aan onze website bij Twitter uitloggen. Meer informatie over de gegevensverzameling door Twitter alsook uw daarop betrekking hebbende rechten kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter op https://twitter.com/privacy.

Toepassing van de Shariff-oplossing: We zijn blij als u de inhoud van onze sites op sociale media aanbeveelt en erover discussieert. Daartoe gebruiken we de door c't-project "Shariff" ter beschikking gestelde knoppen. Gebruikelijke Social-Media-Buttons verzenden gebruikersgegevens bij elk site-bezoek en geven de sociale netwerken nauwkeurige informatie over uw surfgedrag (User tracking). U hoeft niet ingelogd te zijn of lid te zijn van het netwerk. De Shariff-Social-Button brengt alleen rechtstreeks contact tot stand tussen het sociale netwerk en bezoekers wanneer deze laatste actief op de Share-Button klikt. Wanneer de gebruiker reeds bij een sociaal netwerk is aangemeld, dan vindt dat bij Facebook zonder volgend venster plaats. Bij Twitter verschijnt een popup-venster waarin men de tekst van de Tweet nog kan bewerken. Meer informatie hierover vindt u op heise.de.

Links naar andere providers

Onze website bevat – duidelijk herkenbaar – ook links naar de internetsites van andere ondernemingen. Voor zover er links naar websites van andere providers beschikbaar zijn, hebben we geen invloed op de inhoud ervan. Daarom kan voor deze inhoud geen garantie en aansprakelijkheid worden aanvaard. Voor de inhoud van deze sites is altijd de betreffende provider of exploitant van de sites verantwoordelijk.

De gekoppelde sites werden op het moment van koppelen gecontroleerd op mogelijke onwetmatigheden en identificeerbare overtredingen. Onrechtmatige inhoud was op het moment van de koppeling niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gekoppelde sites is echter niet acceptabel zonder concreet bewijs van een overtreding. Wanneer overtredingen bekend worden, worden dergelijke links direct verwijderd.

Sollicatieportaal (Art. 6 lid 1 lit. a, b EU-AVG)

Wanneer u solliciteert als medewerker bij Experteer: Wij zijn blij met uw interesse in een baan bij Experteer GmbH. We zijn ons bewust van het belang van uw gegevens en verwerken de persoonlijke gegevens die door u worden verstrekt in het aanvraagformulier alleen voor het doel van de effectieve en correcte afhandeling van de sollicitatieprocedure en om contact op te nemen tijdens het sollicitatieproces. De gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

Uw sollicitatie gebeurt in het ideale geval per e-mail. Er wordt u daarbij om het doorgeven van persoonlijke gegevens gevraagd. Daarbij respecteren we het principe van gegevensminimalisatie en gegevensbeperking omdat u ons alleen die gegevens moet verstrekken die wij nodig hebben om uw sollicitatiedocumenten volledig te beoordelen, zoals bijv. uw CV, of welke we wettelijk verpicht moeten verzamelen. Zonder deze gegevens kunnen we helaas geen evaluatie van uw sollicitatiedocumenten uitvoeren.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, passen we geschikte veiligheidsmaatregelen toe.

Wij bewaren uw gegevens voor het bovengenoemde doeleinde, totdat het sollicitatieproces is afgesloten, maximaal 6 maanden. Voor langere opslag hebben wij u toestemming nodig, die u ons evt. per e-mail kunt verstrekken. Uw toestemming kunt u uiteraard op elke moment zonder opgave van redenen met effect voor de toekomst per post naar Experteer GmbH, Lenbachplatz 3, D-80333 München intrekken.

Minderjarigen

Personen jonger dan 16 jaar mogen zonder toestemming van ouders of voogd geen persoonsgegevens aan ons verstrekken of een verklaring van toestemming afleggen. We moedigen ouders en voogden aan om actief deel te nemen aan de online activiteiten en interesses van hun kinderen.

München, 25.05.2018