Licentie- en gebruiksvoorwaarden CAREER van Experteer GmbH

§ 1 Toepasselijkheid en inhoud van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden
 1. Alle onderstaande bepalingen hebben betrekking op de software (hierna te noemen Experteer-software) en de daarmee gepaard gaande diensten die door Experteer GmbH, München (hierna te noemen Experteer), op verschillende internetdomeinen (o.a. www.experteer.de, www.experteer.at, www.experteer.be, www.experteer.ch, fr.experteer.ch, www.experteer.co.uk, eu.experteer.com, us.experteer.com, www.experteer.es, www.experteer.fr, www.experteer.it, www.experteer.nl) worden aangeboden aan personen die op zoek zijn naar een nieuwe functie. Deze bepalingen definiëren de voorwaarden waaronder die Experteer-software en de aangeboden diensten worden gebruikt. Voor alle personen die van de Experteer-software en de aangeboden diensten gebruik maken zijn uitsluitend de onderliggende licentieovereenkomst en algemene voorwaarden („Algemene Gebruiksvoorwaarden”) van toepassing, ook wanneer de toegang erop en het gebruik ervan van buiten de Bondsrepubliek Duitsland plaatsheeft.
 2. Afwijkende licentieovereenkomsten of algemene voorwaarden van de gebruiker zijn nooit van toepassing ook al worden deze door Experteer niet uitdrukkelijk van de hand gewezen of worden de overeengekomen diensten in kennis van deze contrasterende en afwijkende voorwaarden van de gebruiker zonder voorbehoud uitgevoerd.
 3. Met de aanmelding bij Experteer en de daarmee gepaard gaande mogelijkheid om de Experteer-software volledig te gebruiken verklaart de gebruiker bindend dat hij onderliggende voorwaarden heeft gelezen en begrepen en dat verklaart hij eveneens dat hij met de geldigheid ervan akkoord gaat. Gebruikers die niet akkoord gaan met deze voorwaarden wordt de aanmelding op de internetdomeinen van Experteer en het daarmee gepaard gaande gebruik van de Experteer-software ontzegd. Personen die jonger zijn dan 18 jaar mogen eveneens geen gebruik maken van de Experteer-software.
 4. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn deze Algemene Gebruiksvoorwaarden tevens van toepassing op alle nieuwe versies, updates en overige nieuwe aanpassingen die de Experteer-software in haar huidige versie uitbreiden of verbeteren. De Experteer-software wordt telkens in de door Experteer ter beschikking gestelde versie en steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid aangeboden.
§ 2 Experteer-software / Beschikbaarheid
 1. Experteer is een op internet gebaseerde carrière service, waarmee de gebruikers software ter beschikking wordt gesteld om op het platform Experteer te zoeken en te communiceren. Experteer Career vergemakkelijkt het zoeken naar door ondernemingen opengestelde vacatures evenals de vindbaarheid van de kandidaten voor gebruikers zoals recruiters (headhunters & corporate recruiters). Bovendien stelt Experteer softwaregebaseerde tools voor de publicatie van inhoud (zoals een CV) ter beschikking. De arbeidbemiddeling zelf hoort echter niet bij de diensten van Experteer. Experteer verwijst in dit verband uitdrukkelijk naar de bepalingen voor aansprakelijkheid in § 10.
 2. Experteer biedt internetgebruikers de mogelijkheid de onder de internetdomeinen ter beschikking gestelde internetplatformen en verschillende diensten te gebruiken om vacatures te zoeken en om te communiceren. Daarbij kan iedere gebruiker beschikken over een kosteloos Basic-EXPERTEER lidmaatschap, waarmee een deel van de Experteer-software gebruikt kan worden. De volledige toegang tot de Experteer-software met alle features is slechts mogelijk na registratie in het kader van een Premium abonnement, waaraan kosten zijn verbonden (vergelijk § 5).
 3. Bij volledige registratie wordt de gebruiker het niet-verhandelbare en niet-exclusieve recht toegekend om de Experteer-software via de internetportalen van Experteer zelf en uitsluitend voor eigen doeleinden in overeenstemming met onderliggende voorwaarden te gebruiken. Met uitzondering van de wettelijk toegestane kopie van de Algemene voorwaarden, geldt voor iedere andere vorm van exploitatie van de Experteer-software dat vooraf de afzonderlijke, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Experteer vereist is. Dit is vooral van toepassing indien de Experteer-software wordt gekopieerd, tegen betaling of kosteloos aan derden ter beschikking wordt gesteld, of enkele onderdelen ervan, ook al geschiedt dit op computers die in het bezit zijn van de gebruiker.
 4. Experteer behoudt zich te allen tijde het recht voor om alle of enkele software features met of zonder kennisgeving aan de gebruiker tijdelijk of permanent te wijzigen, te onderbreken of te beëindigen. De gebruiker gaat ermee akkoord dat Experteer noch door hem noch door derden aansprakelijk kan worden gesteld voor veranderingen, onderbrekingen of het beëindigen van enkele of alle services.
 5. Experteer zal zich ervoor inspannen om de softwarefeatures 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen en een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de servers te garanderen. Er wordt echter uitdrukkelijk op gewezen dat Experteer een volledige beschikbaarheid niet kan garanderen.
§ 3 Auteursrecht en overige intellectuele eigendomsrechten
 1. Op de gehele inhoud van Experteer rust het auteursrecht. Het kopiëren van de inhoud, in het bijzonder van de profielen of e-mailadressen van de gebruikers, en publicatie elders zonder schriftelijke toestemming van Experteer is niet toegestaan.
 2. Eigendoms- of gebruiksrechten, licenties of overige rechten gaan bij aanmelding volgens § 1 lid 4 geenszins over aan de gebruiker. Alle rechten op kenmerken, titels, merken, auteurs- en overige commerciële rechten van Experteer blijven met uitzondering van de gebruiksrechten voor de Experteer-software uitsluitend bij Experteer. Op het gehele gepubliceerde resultaat en alle informatie rust het auteursrecht van Experteer, met uitzondering van het gepubliceerde resultaat en de informatie, die door gebruikers of een derde partij vervaardigd wordt en door Experteer onveranderd wordt overgenomen om op internet te worden gepubliceerd of waarnaar Experteer via een hyperlink verwijst.
 3. De gebruiker draagt enkel de verantwoordelijkheid dat de door hem voor publicatie bestemde en beschikbaar gestelde inhoud overeenstemt met de pers- en de mededingingswetgeving en met overige wettelijke bepalingen. Met zijn aanmelding bevestigt de gebruiker dat hij van de eigenaren van de door hem gepubliceerde documenten, informatie en gegevens alle voor publicatie op het internet vereiste gebruiksrechten zoals het auteursrecht, eigendomsrecht en overige rechten heeft verworven dan wel vrijelijk erover mag beschikken.
§ 4 Overeenkomst
 1. De gebruiker verklaart tegenover Experteer dat zijn leeftijd 18 jaar of ouder is.
 2. Experteer is gerechtigd de personalia van de gebruiker aan de hand van geschikte officiële documenten te controleren. De gebruiker gaat ermee akkoord dat hij op verzoek kopieën van officiële documenten – in het bijzonder van het paspoort – zal overleggen.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan zodra de gebruiker zich bij Experteer succesvol heeft geregistreerd. Met de registratie gaat de gebruiker tegelijkertijd akkoord met de onderliggende algemene voorwaarden.
§ 5 Kosten
 1. Een profiel aanmaken of wijzigen is kosteloos. De gebruiker kan eveneens kosteloos op zijn profiel een onbeperkt aantal contactaanvragen ontvangen en hij mag beperkt gebruik maken van de Experteer-software.
 2. Indien de gebruiker de Experteer-software volledig, d.w.z. met alle features en zonder beperkingen wil gebruiken of op inkomende berichten antwoord wenst te geven, dient hij hiervoor een overeenkomstige licentie voor het volledig gebruik van de Experteer-software aan te schaffen („Premium abonnement“).
 3. Indien de gebruiker een softwarelicentie wenst aan te schaffen wordt hij vooraf erop gewezen dat hieraan kosten verbonden zijn. De hoogte van de aanvullende kosten van de licentie en betalingswijze worden toegelicht.
 4. Indien de gebruiker bezwaar wenst te maken tegen de hoogte van de afgeboekte of gedeclareerde kosten dient hij dit uiterlijk binnen 14 dagen na afboeking van de kosten, respectievelijk na ontvangst van de nota waartegen hij bezwaar maakt schriftelijk aan Experteer kenbaar te maken. Indien de gebruiker binnen de termijn van 14 dagen geen bezwaar maakt gelden de afgeboekte respectievelijk de gedeclareerde kosten als goedgekeurd. De mogelijkheid om met argumenten bezwaar aan te tekenen, dient niet te worden verward met het herroepingsrecht na aflsuiting van een abonmement middels de Experteer software (zie § 14). Daarnaast heeft het aantekenen van bezwaar geen directe invloed op de verlenging van het abonnement op grond van § 8.
§ 6 Betaling
 1. De aanvullende licentiekosten dienen vooraf en zonder aftrek aan Experteer te worden betaald. Het bedrag wordt van de rekening van de gebruiker automatisch afgeboekt of overgemaakt. Bij afsluiting van een Premium abonnement wordt afhankelijk van de looptijd de frequentie van betaling vastgelegd. De betalingstermijn is 30 dagen.
 2. Met het afsluiten van een Premium lidmaatschap en het verstrekken van zijn bankgegevens of creditcardgegevens, machtigt de gebruiker Experteer om het verschuldigde bedrag middels automatisch incasso of via de creditcard af te boeken, voor de overeengekomen termijn en de verlenging daarvan.
§ 7 Plichten van de gebruiker
 1. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn profiel.
 2. Het publiceren van seksuele, pornografische, aanstootgevende, politiek radicale of andere onwettige inhoud in het profiel is verboden. Eveneens is het niet toegestaan om voor derden een profiel aan te maken.
 3. Voorts is het de gebruiker niet toegestaan om in het profiel voor zichzelf of derden commerciële reclame te maken. Dit is in het bijzondere maar niet uitsluitend van toepassing voor reclame voor andere aanbiedingen op internet en de reclame voor betaalde servicenummers.
 4. Het is niet toegestaan een profiel aan te maken om de e-mailadressen van de daarmee te verwachten reacties voor commerciële doeleinden te gebruiken.
 5. De gebruiker heeft geen rechten op het publiceren van zijn inhoud.
 6. Foto’s die voor publicatie binnen een profiel aan Experteer ter beschikking worden gesteld dienen actueel te zijn om de betreffende gebruiker te kunnen identificeren. Het gezicht dient als geheel te zien te zijn. Experteer is in geen geval aansprakelijk voor de schending van auteursrechten van derden op het beeldmateriaal.
 7. Voor de communicatie binnen Experteer tussen de gebruikers onderling is uitsluitend de desbetreffende gebruiker verantwoordelijk. Experteer is geenszins aansprakelijk voor de uitlatingen en handelingen van de gebruiker.
 8. Iedere gebruiker is verplicht om alle e-mails en andere berichten of andere gegevens van gebruikers waarover hij de beschikking krijgt tijdens het gebruik van de Experteer-software en de door Experteer ter beschikking gestelde internetportalen, vertrouwelijk te behandelen en deze niet zonder toestemming van de auteur aan derden beschikbaar te stellen. Hetzelfde geldt voor namen, telefoon- en faxnummers, adres- en e-mailgegevens en/of URL’s van andere gebruikers. Tevens is het doorspelen van gegevens van niet-gebruikers, welke gegevens dan ook, eveneens verboden.
 9. Het is niet toegestaan om in antwoorden seksuele, pornografische, aanstootgevende, politiek radicale of andere onwettige inhoud te plaatsen. Verder is het niet toegestaan om anderen te bedreigen, lastig te vallen of de rechten van anderen (inclusief de persoonlijkheidsrechten) te schenden en geld of beloning in natura te beloven of te vragen.
 10. Het is niet toegestaan om in antwoorden voor zichzelf of derden commerciële reclame te maken. Dit is in het bijzondere maar niet uitsluitend van toepassing voor reclame voor andere aanbiedingen op internet en de reclame voor betaalde servicenummers.
 11. Experteer controleert profielen volgens de beschikbare mogelijkheden op de naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Desondanks neemt Experteer in geen enkel geval medeverantwoordelijkheid voor de inhoud van profielen op zich.
 12. Het gebruik of de verwerking van de webpagina’s van Experteer voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn bedoeld is niet toegestaan. Het is in het bijzonder verboden om gegevens van de websites en uit de databases te verzamelen en op te slaan. Het gebruiken van deze gegevens op het internet om adressen te commercialiseren of deze als basis of aanvulling te verwerken in deelnemer-, adres- of andere overzichtslijsten is eveneens verboden. De databases mogen niet met dit of met een ander commercieel doel doorzocht worden.
 13. Het is verboden om in verband met het gebruik van de webpagina’s en databases van Experteer speciale mechanismen, software of scripts te gebruiken, net als het verboden is om de webpagina’s en databases van Experteer te blokkeren. Het overschrijven, modificeren of kopiëren van de databases en webpagina's van Experteer, in het bijzonder het kopiëren door „robot/crawler”-technologieën van zoekmachines is eveneen verboden. Het gebruik van interfaces of software, die Experteer in het kader van de dienstverlening op de eigen webpagina’s heeft geplaatst, is wel toegestaan.
 14. De gebruiker wordt verder geacht af te zien van alle handelingen waarmee de functionaliteit van de infrastructuur van Experteer zou kunnen worden belemmerd of overmatig zou kunnen worden belast.
§ 8 Looptijd, opzegtermijn
 1. Het Premium abonnement wordt telkens over de met Experteer afgesproken looptijd afgesloten. De gekozen looptijd wordt telkens om de afgesproken looptijd verlengd indien het abonnement niet voor einde van de geregistreerde periode wordt opgezegd. De beëindiging van het abonnement kan te allen tijden door de klant worden gerealiseerd onder “Mijn Account“ via de link “verwijder hier uw account onomkeerbaar“.
 2. Een Premium abonnement dat op of na 1 december 2011 wordt afgesloten kan, na de eerste automatische verlenging, op ieder moment - met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen - opgezegd worden. Het Premium abonnement eindigt na een periode van 30 dagen nadat de klant heeft opgezegd. In het geval van een automatische verlenging vervalt het herroepingsrecht.
 3. Het Premium proefabonnement wordt bij verlenging omgezet in het meermaandenlidmaatschap dat gespecificeerd werd op het moment van aankoop; de regels voor verlengingsperiodes zijn dan van toepassing.
 4. Indien een gebruiker in strijd met de onderliggende algemene voorwaarden handelt, heeft Experteer te allen tijde het recht om de toegang in te trekken, het betreffende profiel te wissen of de licentieovereenkomst onmiddelijk te beëindigen. Experteer zal in het geval van misbruik van de service de aard van dit misbruik onderzoeken, evenals de achterliggende intenties, en bepalen of het misbruik gebaseerd was op doelbewuste intenties of nalatigheid.
 5. Indien de toegang van een gebruiker wegens contractbreuk wordt ontzegd, wordt het niet gebruikte tegoed evenredig de periode van gebruik, te vermeerderen met administratiekosten ter hoogte van afgerond € 25,- door Experteer ingehouden.
 6. Na beëindiging van de overeenkomst worden alle gegevens van de gebruiker van de Experteer-software en de internetportalen door Experteer gewist.
§ 9 Garantiebepalingen
 1. Indien er sprake is van een mankement behoudt Experteer zich het recht voor om dit gebrek te herstellen of een alternatieve oplossing aan te dragen. Voor zolang Experteer het mankement probeert te herstellen of het herstel niet definitief is gefaald, heeft de gebruiker geen recht op korting op de afgesproken vergoeding en eveneens geen recht om zich uit het contract terug te trekken. Indien het herstel is mislukt, heeft de gebruiker recht op vermindering of kan hij voor zover de overeenkomst onvoldoende is nagekomen, deze overeenkomst gedeeltelijk opzeggen. Indien het gebrek onbeduidend wordt geacht, is opzegging van de overeenkomst niet mogelijk. De gebruiker wordt geacht om Experteer bij zijn pogingen tot herstel voldoende te ondersteunen.
 2. De garantie vervalt indien de gebruiker het gebrek niet kan reproduceren of slechts aan de hand van machinaal geproduceerde middelen kan aantonen.
 3. Experteer staat ten opzichte van de gebruikte gegevens slechts garant voor een controle met gangbare anti-virusprogramma’s. Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor virusvrije gegevens wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien het gebrek in een oorzakelijk verband staat met het feit, dat de gebruiker eventuele medewerkingplichten niet is nagekomen of hij de Experteer-software achteraf heeft aangepast of heeft laten aanpassen, vervallen het recht van de gebruiker op garantie.
 5. Voor zover er bij de gebruiker sprake is van een ondernemer in de zin van § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek BGB, kunnen bovenstaande rechten vanaf de ter beschikkingstelling van de Experteer-software slechts een jaar lang geldend worden gemaakt.
§ 10 Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van Experteer beperkt zich onafhankelijk van de rechtsgrond tot schade die door opzet of zware schuld is veroorzaakt. Deze aansprakelijkheidsbeperking is echter niet van toepassing op geleden schade aan leven, lichaam en gezondheid, op niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale plichten) en op productaansprakelijkheid.
 2. Indien Experteer aansprakelijk wordt gesteld voor lichte nalatigheid beperkt zich de rechtsvordering tot schadevergoeding tot de voorzienbare schade en financieel gezien tot een bedrag ter hoogte van € 5.000, -.
 3. Geheel uitgesloten van het recht op aansprakelijkheid is de schadevergoeding voor gevolgschade, in het bijzonder schade aan hardware, software of gederfde winst als gevolg op gegevensverlies aan de kant van de gebruiker.
 4. Indien en voor zover de aansprakelijkheid van Experteer is uitgesloten, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van administratief, leidend en technisch personeel, werknemers en medewerkers van Experteer evenals voor iedereen die plaatsvervangend voor Experteer optreedt.
 5. Er is overeenstemming daarover dat volgens de huidige stand van de techniek fouten in programma’s, ook al zijn deze uiterst zorgvuldig in elkaar gezet, niet helemaal kunnen worden uitgesloten en dat er geen garantie kan worden gegeven op een foutloze werking zonder onderbrekingen, noch op de volledige verwijdering van eventuele programmafouten.
 6. Experteer sluit iedere aansprakelijkheid voor de software en de functionaliteit van het internetplatform uit en doet geen toezeggingen betreffende juistheid, geschiktheid, betrouwbaarheid, stiptheid of nauwkeurigheid van de daarin ingevoerde informatie.
 7. Experteer kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld, indien het internetplatform en/of de functionaliteit van de Experteer-software door overmacht, staking, uitsluiting , bedrijfsstoringen of beperkingen van buitenaf wordt onderbroken, in zijn werking wordt belemmerd of wordt vernietigd.
 8. Experteer is niet aansprakelijk bij oneigenlijk gebruik of wanneer derden onbevoegd in het bezit komen van gebruikersgegevens (bv. wanneer „hackers“ onbevoegd toegang krijgen tot de database van de Experteer-software), noch voor het misbruik van gegevens en informatie die de gebruikers zelf aan derden beschikbaar hebben gesteld, bijvoorbeeld door het wachtwoord te verstrekken.
 9. Experteer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele vertraging, verwijdering, foutieve gegevensoverdracht of gegevensverlies bij de communicatie tussen gebruikers onderling of door gebruikers zelf ingevoerde informatie.
 10. Verder is Experteer geenszins aansprakelijk voor de inhoud, die van internetgebruikers of van gebruikers van de door Experteer ter beschikking gestelde internetplatform is geplaatst.
 11. Voor schade aan computersystemen of overlast door of toegebrachte schade door gebruikers van Experteer, die wordt veroorzaakt tijdens de communicatie met andere gebruikers van Experteer of door een eventuele oproep via externe links kan Experteer eveneens niet aansprakelijk worden gesteld.
§ 11 Salarisbenchmark en informatie van derden
 1. De salarisbenchmark is gebaseerd op de marktconforme salarissen die in de betreffende markt of branches worden betaald. Iedere onderneming kan er tot en met 15% boven of onder liggen (in enkele gevallen zijn ook grotere afwijkingen mogelijk). Het uiteindelijk betaalde salaris is afhankelijk van een aantal factoren zoals handigheid tijdens de salarisonderhandelingen en de beroepservaring. Daarnaast spelen de grootte en de vestigingsplaats van een onderneming een belangrijke rol. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de door Experteer aangegeven salarisbenchmark slechts als indicatie kan worden gezien en het salaris van de betreffende functie van de specifieke onderneming hiervan kan afwijken. Het gaat uitdrukkelijk niet om het door de concrete ondernemingen aangeboden normaliter uitbetaalde salaris.
 2. Experteer kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de door de ondernemingen op het internet gepubliceerde vacatures of informatie, waarnaar Experteer met links verwijst.
§ 12 Wijzigingen van de algemene voorwaarden
 1. Experteer behoudt zich het recht voor om de Algemene Gebruiksvoorwaarden te vernieuwen en te wijzigen.
 2. Experteer zal de gebruiker tijdig informeren over veranderingen in de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Indien de gebruiker van de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden afziet dient hij binnen een termijn van twee weken, beginnend met de dag van de wijzigingsaankondiging, bezwaar te maken tegen deze wijziging. Vindt dit bezwaar niet plaats binnen de periode van twee weken, dan gelden de gewijzigde Algemene Gebruiksvoorwaarden als geaccepteerd door de gebruiker. Mocht de gebruiker niet akkoord gaan met de wijzigingen, dan houdt Experteer zich het recht aanbevolen om het contract na de afgesproken termijn te beëindigen. De gebruiker kan dan niet langer beschikken over de Experteer software en /of het Experteer Internet portaal nadat de datum van opheffing is vertreken.
 3. De wijzigingsaankondiging dient informatie te bevatten over de gedane wijzigingen evenals over de mogelijkheid en termijnen om bezwaar aan te tekenen, evenals de betekenis of de gevolgen wanneer hiervan geen gebruik wordt gemaakt. De wijzigingsaankondiging mag per e-mail naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres worden gestuurd.
§ 13 Overige bepalingen
 1. Experteer is gerechtigd om de gebruiker zonder inachtneming van termijnen en zonder opgave van redenen uit te sluiten van het verdere gebruik van enkele of alle diensten van de Experteer-software en/of de internetportalen van Experteer, of om afzonderlijke profielen te weigeren.
 2. Indien een persoon die van het gebruik is uitgesloten, bijvoorbeeld onder een andere identiteit toch gebruik maakt van het internetaanbod van Experteer, of op deze manier probeert om een licentieovereenkomst met Experteer te omzeilen, behoudt Experteer zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen.
 3. Experteer is alleen verantwoordelijk voor Experteer. Experteer is gerechtigd maar niet verplicht om de inhoud van iedere tekst evenals iedere geplaatste afbeelding te controleren op basis van de richtlijnen in de onderliggende voorwaarden en indien vereist, deze aan te passen of te wissen.
 4. Experteer behoudt zich bovendien het recht voor, om bij schending van deze algemene voorwaarden of andere wettelijke overtredingen schadevergoeding te eisen.
 5. Op de contractuele betrekkingen tussen Experteer en de betreffende gebruiker is uitsluitend de Duitse wetgeving van toepassing, met uitzondering van het VN-kooprecht, met dien verstande dat de intellectuele eigendomsrechten wereldwijd volgens de betreffende plaatselijke wetgeving worden beschermd.
 6. Bevoegd tot het oplossen van geschillen is, voor zover niet in strijd met de wetgeving, uitsluitend de rechtbank te München, Bondsrepubliek Duitsland.
 7. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan wordt de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden hierdoor niet aangetast.
§ 14 Opzegging / Annulering

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen op te zeggen zonder opgaaf van reden.

De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop het contract is afgesloten.

Om gebruik te maken van uw recht op annulering, dient u ons door middel van een eenduidige verklaring (per brief, fax of e-mail) te informeren over uw besluit om dit contract te annuleren.

U kunt daarvoor het bijgevoegde modelformulier voor annulering gebruiken, dit is echter niet verplicht.

U kunt uw opzegging sturen naar:

Experteer GmbH
Lenbachplatz 3
80333 München
Duitsland

Telefaxnummer: +49 (0)89 - 55 27 93 - 101
E-mailadres:

Om uw annuleringstermijn te waarborgen, dient u uw annulering voor het einde van de annuleringstermijn te versturen.

Het recht op annulering geldt niet voor verlengingen van het abonnement zie § 8.

Gevolgen van annulering

In het geval van een geldige annulering, dienen wij alle betalingen die wij van u ontvangen hebben direct en uiterlijk binnen veertien dagen aan u terug te betalen, gerekend vanaf de dag dat uw brief met de annulering van uw contract bij ons is binnengekomen. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als u bij uw oorspronkelijke transactie gebruikt heeft; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling extra kosten in rekening gebracht.

Modelformulier voor annulering

Einde van de toelichting op het herroepingrecht

München, 20.11.2023